خاقانی شروانی

خاقانی شروانی

افضل الدین بدیل بن علی خاقانی شاعر بزرگ ایران  فرزند نجیب الدین علی مرویست که نجاری بوده در شهر شروان وچناکه از دیوان شعر خاقانی استخراج واستنباط میشود وی در سال ۵۲۰هجری قمری متولد شده مادرش یک مسیحی مسلمان شده بود و عمویش بنام کافی الدین طبیب وفیلسوف بوده ودر نزد شروانشاه از مقام ومرتبتی برخوردار بوده و خاقانی علوم ودانش زمان خود را نزد اوآموخته وتا بیست وپنج سالگی تحت حمایت او بوده وفنون شاعری را نیز از ابوالعلاء گنجه ای شاعر بزرگ آن زمان آموخته وسپس به خدمت خاقان منوچهر معرفی و به خاقانی شهرت یافته است و نزدیک به چهل سال وابسته به دربار شروانشاهان گردیده است . درسالهای ۵۵۰تا  ۵۵۳ازری و عراق و مدینه و مکه دیدار کرده و قصیده ایوان مدائن تحفه این سفر است وفات او را سالهای ۵۹۵و۵۸۲نوشته اند دیوان او بنام تحفه العراقین در سه هزار ودویست بیت است کتاب دیگری بنام منشات خاقانی بازمانده که شامل چند نامه از خاقانی به بزرگان زمان خود بوده است

هان  ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان                             ایوان مدائن را آیینه‌ی عبرت دان

یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن                                وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران

خود دجله چنان گرید صد دجله‌ی خون گویی                 کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان

بینی که لب دجله کف چون به دهان آرد                              گوئی ز تف آهش لب آبله زد چندان

از آتش حسرت بین بریان جگر دجله                              خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان

بر دجله‌گری نونو وز دیده زکاتش ده                        گرچه لب دریا هست از دجله زکات استان

گر دجله درآموزد باد لب و سوز دل                               نیمی شود افسرده، نیمی شود آتش‌دان

تا سلسله‌ی ایوان بگسست مدائن را                      در سلسله شد دجله، چون سلسله شد پیچان

گه‌گه به زبان اشک آواز ده ایوان را                           تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان

دندانه‌ی هر قصری پندی دهدت نو نو                                       پند سر دندانه بشنو ز بن دندان

گوید که تو از خاکی، ما خاک توایم اکنون        گامی دو سه بر مانه و اشکی دو سه هم بفشان

از نوحه‌ی جغد الحق ماییم به درد سر                               از دیده گلابی کن، درد سر ما بنشان

آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی                       جغد است پی بلبل، نوحه است پی الحان

ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما                          بر قصر ستم‌کاران تا خود چه رسد خذلان

گوئی که نگون کرده است ایوان فلک‌وش را                     حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان

بر دیده‌ی من خندی کاینجا ز چه می‌گرید                       گریند بر آن دیده کاینجا نشود گریان

نی زال مدائن کم از پیرزن کوفه                                        نه حجره‌ی تنگ این کمتر ز تنور آن

دانی چه مدائن را با کوفه برابر نه                             از سینه تنوری کن وز دیده طلب طوفان

این است همان ایوان کز نقش رخ مردم                                 خاک در او بودی دیوار نگارستان

این است همان درگه کورا ز شهان بودی                              دیلم ملک بابل، هندو شه ترکستان

این است همان صفه کز هیبت او بردی                             بر شیر فلک حمله، شیر تن شاد روان

پندار همان عهد است از دیده‌ی فکرت بین                        در سلسله‌ی درگه، در کوکبه‌ی میدان

از اسب پیاده شو، بر نطع زمین رخ نه                           زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان

نی نی که چو نعمان بین پیل افکن شاهان را               پیلان شب و روزش گشته به پی دوران

ای بس شه پیل افکن کافکند به شه پیلی                        شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان

مست است زمین زیرا خورده است بجای می                 در کاس سر هرمز خون دل نوشروان

بس پند که بود آنگه بر تاج سرش پیدا                    صد پندنوست اکنون در مغز سرش پنهان

کسری و ترنج زر، پرویز و به زرین                                 بر باد شده یکسر، با خاک شده یکسان

پرویز به هر بزمی زرین تره گستردی                                کردی ز بساط زر زرین تره را بستان

پرویز کنون گم شد، زان گمشده کمتر گو                 زرین تره کو برخوان؟ روکم ترکوا برخوان

گفتی که کجار رفتند آن تاجوران اینک                     ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان

بس دیر همی زاید آبستن خاک آری                                    دشوار بود زادن، نطفه ستدن آسان

خون دل شیرین است آن می که دهد رزبن           ز آب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان

چندین تن جباران کاین خاک فرو خورده است      این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان

از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد                          این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان

خاقانی ازین درگه دریوزه‌ی عبرت کن                          تا از در تو زین پس دریوزه کند خاقان

امروز گر از سلطان رندی طلبد توشه                                   فردا ز در رندی توشه طلبد سلطان

گر زاد ره مکه تحفه است به هر شهری                              تو زاد مدائن رابر سبحه ز گل سلمان

این بحر بصیرت بین بی‌شربت ازو مگذر                   کز شط چنین بحری لب تشنه شدن نتوان

اخوان که ز راه آیند آرند ره‌آوردی                               این قطعه ره‌آورد است از بهر دل اخوان

بنگر که در این قطعه چه سحر همی راند                     مهتوک مسیحا دل، دیوانه‌ی عاقل جان

آرامگاه خاقانی در مقبره الشعرای تبریز

 

گرد آوری وتالیف : محمد نفیسی
متولد 1325/3/28در شهر همدان . بازنشسته – دانشگاه ایران  – همین

“من هیچم کمی هم کمتر، هرچه هست همه اوست .”