فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی

پی افکندم  از نظم کاخی بلند

که از باد وباران نیابد گزند

فردوسی  در سال 329 هجری برابر با 940 میلادی در روستای باژ از توابع توس در خانواده ای از طبقه دهقانان دیده به جهان گشود و در جوانی نظم  شاهنامه را آغاز کردو واثر جاودان خود شاهنامه را با سی هزاربیت شعردر سی سال خلق کردو در واقع ، شیوه جایگزینی زبان پارسی به جای زبان  عرب و ترک را پی ریخت چنان که خود میفرماید.

                                 بسی رنج بردم دراین سال سی

                                عجم زنده کـردم بدیــن پــــارسی

فردوسی  یگانه تاریخ در شعر حماسی و خرد پارسی درسراسرجهان است. اهمیت او در آن است که با آفریدن اثر همیشه جاویدان خود، نه تنها زبان ، بلکه کل فرهنگ و تاریخ و اصالت اقوام ایرانی را جاودانگی بخشید و خود نیز برعظمت کارش آگاه بود و می دانست که با زنده نگه داشتن زبان ویژه پارسی  در واقع  ملت ایران  را جاودانگی بخشیده است .

مقدمه شاهنامه:

خداوند نام و خداوند جای                         خداوند روزی ده    رهنمای

به نام خداوند جان و خرد                         کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند کیوان و گردان سپهر                     فروزنده ماه و ناهید و   مهر

ز نام و نشان و گمان برترست                  نگارنده  بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را                               نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه                             که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد                   نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی                      همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست              میان بندگی را ببایدت بست

     خرد را و جان را همی سنجد اوی          در اندیشه  سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان                        ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی               ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه                     به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود                             ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست                ز هستی مر اندیشه را راه نیس

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در توس

افتخارحضوردرمحضرحکیم توس

گوشه ای ازباغ بسیار زیبای آرامگاه باعظمت حکیم ابوالقاسم فردوسی

گرد آوری وتالیف : محمد نفیسی
متولد 1325/3/28در شهر همدان . بازنشسته – دانشگاه ایران  – همین

“من هیچم کمی هم کمتر، هرچه هست همه اوست .”